دانلود آهنگ معین زد مال من باش + ریمیکس

  • 8 فروردین 1403
  • نویسنده : ali
  • ۲ نظر
  • + متن شعر

دانلود آهنگ معین زد مال من باش + ریمیکس تند بیس دار

موزیک جدید معین زد بنام مال من باش از رسانه آپ سانگ + متن شعر و کیفیت عالی

Download New Music Moein Z – Male Man Bash + Lyrics And Excellent Quality

دانلود آهنگ معین زد مال من باش

اگه طرفدار معین زد هستی براش قلب  بزار

تکست کامل شعر این ترانه

ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﻮدم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧﺖ اﺟﺒﺎر ﻧﻴﺴﺖ

ﺑﺸﻜﻨﺖ دﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﺎدت داد دﻟﺎ اﻛﺮاه ﻫﺎ را

ﻣﺜﻞ ﻳﻠﺪا آﺧﺮﻳﻦ دﻳﺪار ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ

آن ﻛﻪ ﻳﺎرش رﻓﺘﻪ داﻧﺪ ﺣﺎل آذر ﻣﺎه را

ﻣﻦ ﺗﻮرا ﺑﺎ ﺧﻮن دل از ﻳﺎد ﺑﺮدم ﻟﻄﻒ ﻛﻦ

ﻫﺮﻛﺠﺎ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻓﺘﺎد ﻛﺞ ﻛﻦ راه را

ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎش

ﺗﻮ آﺳﻤﻮن ﺑﺸﻮ ﻣﻨﻢ اﺑﺮاش

ﻣﻨﻢ اوﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻧﺪه ﭘﺎی ﺣﺮﻓﺎش

ﭼﺸﻤﺎت ﻣﮕﻪ ﺣﻞ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻌﻤﺎش

ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺎش

ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎش

ﭘﺎﻳﻴﺰ اﮔﻪ ﻣﻴﻨﺎزه ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺎش

ﺟﻨﮕﻞ اﮔﻪ زﻧﺪس ﺑﺎ درﺧﺘﺎش

ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺎش

ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺎش


ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻛﻪ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدت ﻣﻴﺮه

ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ

زدی ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻟﺎﺗﻮ زﻳﺮش

ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ

ﺗﻮ ﻛﻪ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدت ﻣﻴﺮه

ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﺎل ﻣﻦ

ﺷﺪه روﻳﺎ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﺎل ﻣﻦ

ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮدم ﻟﻤﻤﻮ ﺑﻠﺪی

ﺣﺮﻓﺎی ﺗﻮی دﻟﻤﻮ ﺑﻠﺪی ﺑﻠﺪی ﺑﺨﻮﻧﻰ ﺣﺎل ﭼﺸﻤﻮ

ﻳﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﺖ آﻟﻮده ﺷﻤﻮ

ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﺑﻪ زور ﺑﻢ ﺣﺎﻟﻰ ﻧﻜﻨﻰ

ﺧﺸﺎﺑﺎﺗﻮ ﺗﻮی ﺳﺮم ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻜﻨﻰ

اﻟﺎن ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪی اﺳﻤﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه

ﭼﻰ ﺻﺪام ﻣﻴﻜﺮدن اﺳﻤﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه

ﭘﺎﻳﻴﺰه و ﻣﻴﺒﺎره ﺑﺮف ﻣﻴﺒﺎره ﺑﺮف وﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺪارﻳﻢ ﺣﺮف ﺑﺎﻫﻢ

از اﻳﻦ اوﺿﺎع ﻛﻠﺎﻓﻪ ام ﻛﻠﺎﻓﻪ ام ﭼﻮن ﻛﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﻦ

دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدت ﺑﺮه ﻳﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻛﻨﻰ

ﺧﻮدت آﺗﻴﺸﻰ ﻛﻪ ﭘﺎ ﻛﺮدی و ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﻛﻨﻰ

ﻣﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ آﺧﺮ ﺧﻄ آﺧﺮ ﺧﻄ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺮم ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﺧﻄﻤﻢ

دﻟﻢ ﺑﺮا ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻧﻪ ﻓﻜﺮت ﺷﺎﻳﺪ ﻧﭙﺮه از ﺳﺮم

ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ﻋﺎﺷﻖ وﻟﺶ ﻣﻴﺮم ﺷﺎﻳﺪ وا ﺷﻪ دﻟﺖ

ﺑﺨﻮره ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻢ ﺳﺮ ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮﺑﻴﻤﻮ ﻳﺎدت ﺑﺮه

آپ سانگ

ﭘﻴﺪام ﻛﻦ ﻛﻪ ﮔﻤﺸﺪم دﻳﮕﻪ ﻟﺎی ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ

از ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻰ و ﺣﺘﻰ ﻳﺎدﺗﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ

ﭘﻴﺪام ﻛﻦ ﻛﻪ ﮔﻤﺸﺪم ﺑﺎزم ﺣﺘﻰ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ ﻳﺎدم ﻧﻴﺴﺖ

ﺣﺎل ﭼﺸﻤﻢ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰه اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﺷﻜﻞ آدم ﻧﻴﺴﺖ

اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺎرﻳﻜﻪ در ﻧﺪاره ﻛﻮ

ﭘﺲ ﻣﺸﺖ ﺗﻮ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ دﻳﻮارا ﺑﻜﻮب

ﭘﺲ ﺗﻤﻮم ﻣﻴﺸﻪ ﺳﻴﮕﺎرا ﻛﻪ دود

از ﺻﺒﺢ ﺗﺎﺣﺎﻟﺎ ﻛﺮدی ﭼﻴﻜﺎرو ﺑﮕﻮ

اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺗﻮی ذﻫﻦ ﺑﻮدش

ﺧﻮدم ﺧﻮاﺳﺘﻤﻮ رﻓﺖ ﺗﻮی ﭼﺶ دودش

وﻗﺘﻰ ﻧﺒﻮدی ﻛﻰ ﭘﻴﺸﺶ ﺑﻮده

ﺟﻬﻨﻢ رﻓﺘﻨﺖ آﺗﻴﺸﺶ ﺧﻮﺑﻪ

ﻣﻴﺰﻧﻰ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺎز زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻣﻴﺸﺪی ﭘﻴﺸﻢ ﺣﺴﺎﺑﻰ آروم

ﻣﻦ ﺑﻮدم وﻗﺘﻰ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ اﺧﺮ ﮔﻔﺘﻰ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻳﺎدت ﻣﻴﺮه ﻧﮕﻮ ﻧﻪ

 

 

♫♫♫♫ شعر کامل آهنگ مال من باش با صدای معین زد♫♫♫♫

 

ترانه سرا : معین زد, تنظیم کننده : امیر خوشنگار, آهنگ : معین زد

میکس و مسترینگ : امیر خوشنگار, زمان پخش : ۵ فروردین ۱۴۰۳

دانلود آهنگ معین زد مال من باش با لینک مستقیم

به این آهنگ امتیاز بدید
4.5/5 - (11 امتیاز)

آپ سانگ > معین زد > دانلود آهنگ معین زد مال من باش + ریمیکس

پخش آنلاین دمو آهنگ پخش آنلاین آهنگ

نظرات کاربران

۲ نظر
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد
  • هچ : داد دلا اکراه نیس داده لااکراهه۱۱ فروردین ۱۴۰۳

  • ناشناس : به گنج۷ فروردین ۱۴۰۳